De Twaalf Tradities

De Twaalf Tradities van S-Anon.

1. Ons gemeenschappelijk welzijn moet op de eerste plaats staan, persoonlijk herstel hangt af van de eenheid in S-Anon.

2. Wij erkennen in onze groep slechts één uiteindelijke autoriteit, een liefhebbende God, zoals Hij zich openbaart in het geweten van onze groep. Onze leiders zijn toegewijde dienaren, zij regeren niet.

3. De verwanten van seksverslaafden mogen zichzelf een S-Anon Groep noemen wanneer ze bijeenkomen voor onderlinge hulp, op voorwaarde dat zij als groep geen andere binding hebben. De enige vereiste voor lidmaatschap is dat een familielid of vriend een probleem heeft met seksverslaving.

4. Iedere groep behoort autonoom te zijn, behalve in aangelegenheden die andere groepen of S-Anon of SA als geheel betreffen.

5. Iedere S-Anon Groep heeft slechts één hoofddoel: het helpen van de families van seksverslaafden. Wij doen dat door zelf de Twaalf Stappen toe te passen, door onze seksverslaafde verwanten aan te moedigen en door begrip voor ze op te brengen, en door families van seksverslaafden te verwelkomen en ze te troosten.

6. Onze S-Anon familiegroepen mogen nooit enige relatie of initiatief van buiten ondersteunen, financieren of er de naam van S-Anon aan verbinden, zodat problemen rond geld, eigendom en prestige ons niet van ons hoofddoel afleiden. Hoewel we een aparte entiteit zijn, moeten we altijd met Sexaholics Anonymous samenwerken.

7. Iedere groep behoort volledig in eigen behoeften te kunnen voorzien en bijdragen van buiten af te wijzen.

8. S-Anon’s Twaalf Stappen werk moet altijd niet-professioneel blijven, maar onze dienstencentra mogen bijzondere medewerkers in dienst nemen.

9. S-Anon als zodanig mag nooit georganiseerd worden, maar wij mogen wel dienstenbureau’s of comités in het leven roepen die rechtstreeks verantwoording afleggen aan degenen die zij dienen.

10. S-Anon heeft geen mening over aangelegenheden buiten S-Anon, daarom mag de naam van S-Anon nooit betrokken raken in enig publiek meningsverschil.

11. Ons beleid ten aanzien van publiciteit is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op reclame; op het vlak van pers, radio, film, tv en internet en andere publieke media moeten wij altijd onze persoonlijke anonimiteit in acht nemen. Wij dienen de anonimiteit van alle leden van het S-Anon en SA Programma met bijzondere zorg te beschermen.

12.Anonimiteit is het spirituele fundament van al onze Tradities, deze herinnert ons er steeds aan dat principes voorrang hebben boven persoonlijke belangen.